Program EURO 200- acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

Beneficiarii acestui program sunt elevii care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie pe luna martie.

Descarca: Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar

(21) Calculatoarele definite la alin. (2), a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus. (alineat introdus prin art. unic pct. 2 din H.G. nr. 1170/2011, în vigoare de la 6 decembrie 2011)

CALENDARUL
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare
începând cu anul 2020

calendar

Depunerea cererilor până la 17 aprilie 2020

Dosarul va cuprinde :

Cerere însoțită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei pe luna martie.

e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.

f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu   excepţia elevilor clasei I;

g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocaţiei de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi bursele sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială 22 aprilie-14 mai

Descărcare cerere