ANUNȚURI

Rezultatele concursului de ocupare a postului de ingrijitor iulie 2022

În temeiul  prevederilor  art.3 din Anexa la H.G. nr. 286 /2011 actualizat cu H.G. nr.1027/11.11.2014 – „Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Liceul Teoretic „Callatis ” Mangalia anunță scoaterea la CONCURS a unui post de muncitor  ( personal nedidactic),  cu contract de muncă pe perioadă  nedeterminată, normă întreagă.

CONDITIILE GENERALE DE INSCRIERE ȘI PARTICIPARE la concurs pentru ocuparea funcțiilor, prevăzute de HG nr. 286/2011, sunt următoarele:

 1. cetațenia română;
 2. cunoașterea limbii române, scris si vorbit;
 3. vârsta minima reglementata de prevederile legale(minim18 ani împliniți);
 4. capacitate deplina de exercițiu;
 5.  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale  eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. studii corespunzătoare postului;
 7. abilitați de lucru în echipă;
 8. abilități de comunicare și relatii publ ice;
 9. candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei  infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Candidatii  își vor depune dosarele la secretariatul unității școlare din strada Rozelor nr.42, în perioada 04.01.2022- 07.01.2022.

 

                 Condițiile specifice pentru ocuparea postului de muncitor:

 1. calificare în una din următoarele meserii: lăcătuș, mecanic, electromecanic, instalator, tâmplar;
 2. disponibilitate pentru program flexibil;
 3. disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, altele decât cele trasate în fișa postului, în limitele legii;
 4. să nu fi avut sancțiuni disciplinare anterior;
 5. minimum 7 ani vechime in muncă, studii medii;

DOSARUL  DE CONCURS  VA CONȚINE :

 

1-Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Teoretic „Callatis ”;

  2. Copia actului   de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ; certificat de căsătorie   după caz;

  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efecturea  unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

  4.  Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/extras Revisal sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în  meserie și/sau specialitatea studiilor;

  5.  Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

  6. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

  7. Adeverință de integritate comportamentală conform art.18 din Legea nr.118/2019;

  8. Curiculum vitae;

2-   In cazul documentului prevăzut la alin1 litera e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

3-   Actele prevăzute  la alin.1  litera b,c,d,e vor fi prezentate și în original în vederea verificarii conformității copiilor cu acestea.

Notă:Vă solicităm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus, și să vă asigurați că aveți depuse toate documentele pentru a putea să treceți de prima etapă – verificare a dosarelor.

ETAPELE DE CONCURS

  Selecția dosarelor

 1. Proba scrisă

 2. Interviu

Notă: Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

                                                                                    CALENDARUL CONCURSULUI:

Publicarea anunțului: 03.01.2022

Depunerea dosarelor: termen  04.01.2022- 07.01.2022

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: termen  10.01.2022, ora 11.00

Contestații: termen 11.01.2022, între orele 10.00—14.00

Afișarea rezultatelor după contestații: termen 12.01.2022, ora 15.00

Proba scrisă: 26.01.2022, ora 12.00

Afișarea rezultatelor: 26.01. 2022, ora 15.00

Contestații probă: 27.01.2022 între orele 9.00—14.00

Afișarea rezultatelor după contestații: termen 27.01.2022, ora 15.00

Interviu: 28.01.2022, ora 10.00

Contestații interviu: termen 28.01.2022 între orele 12.00—14.00

Afișarea rezultatului final al concursului: 31.01. 2022

Informațiile suplimentare se pot obține la serviciul Contabilitate, telefon 0241759000,

Persoana de contact -Tămaș Desdemona-

 

Bibliografie pentru postul de muncitor :

 

 1. Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/14.07.2006;
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor-actualizată;
 4. Legea 447/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 5. Cunoștințe de specialitate conform cerințelor din fișa postului care poate fi studiată la depunerea dosarului de înscriere.
 6. Noțiuni de bază privind instalațiile electrice și sanitare.

Director,                                                                                                                                                      Secretar,

Prof.Diaconu Daniela                                                                                                                        Tămaș Desdemona

Arhiva